นักเรียน แนะนำหลักสูตร (Thai/Inter)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดหลักสูตรใหม่ ปี' 2560 สาขา การตลาด วิชาเอกเปิดใหม่ _______________________________________________________________________________________...
by Eduzones Pr News
HIGHSCHOOL IN JAPAN สอบตรงเรียนต่อ ม.ปลายที่ญี่ปุ่น ฝึกวินัย ได้ความรู้ ภาษา และประสบการณ์ จบมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น สอบเข้า-เรียนต่อมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นได้เลย ใช้เวลาเรียนเท่ากับเพื่อนๆ ในไทย แต่ได้ภาษาเพิ่มขึ้นมา...
by Eduzones Pr News
STC ปั้นหลักสูตรอาหารไทยกระหึ่มโลก เปิดสาขาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร ความนิยมบริโภคอาหารไทยในต่างประเทศยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี...
by tui sakrapee
เปิดใจคณบดีศิลปกรรมสวนสุนันทา.. ทำไม?..ต้องเรียนแบบอาศรม ติวเข้มตัวต่อตัว ไม่ชัวร์ห้ามผ่าน! ถามกันมาทุกยุคสมัยว่าถ้าจะเรียนด้าน ศิลปกรรม จบมาจะไปทำอะไร ถ้าเป็นยุคเก่าก่อนคงจะตอบยากเพราะส่วนใหญ่จะออกแนวศิลปินไส้แห้ง...
by tui sakrapee
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (Microbiology) เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ? เรียนอะไร ?? จุลชีววิทยา(Microbiology) คือ การศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือ จุลินทรีย์ (Microorganism) ทั้งที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น...
by Minddii
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Faculty of Information and Communication Technology ) เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ? คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรียนอะไร ??...
by Minddii
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ และ ดนตรี เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ? สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ และ ดนตรี เรียนอะไร ?? ปัจจุบันนี้มีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดคณะดนตรี และ สาขาดนตรีทั้งเอกการแสดงดนตรี ดนตรีอุตสาหกรรม...
by Minddii
โบราณคดี (Archaeology) เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ? เรียนอะไร ?? โบราณคดี(Archaeology) คือ วิชาที่ว่าด้วย การศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษย์โดยผ่านทางการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดี ที่ได้มาจากการขุดค้น...
by Minddii
โรงเรียนประจำดีมั้ย?ตัวแทนENSRโรงเรียนดังจากสวิสบินมาตอบทุกคำถามฟรี เรียนในโรงเรียนประจำดีอย่างไร น่าเรียนหรือไม่ โดยเฉพาะการไปเรียนโรงเรียนประจำที่สวิตเซอร์แลนด์Ecole Nouvelle de la Suisse Romande (ENSR)...
by tui sakrapee
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (Aerospace engineering) เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ? สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศเรียนอะไร ?? วิศวกรรมการบินและอวกาศ (อังกฤษ: Aerospace engineering)...
by Minddii
สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ (Medical & Science Media) เรียนอะไร ?? เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบ และผลิตสือทางการแพทย์และสาธารณสุข...
by Minddii
สาขากีฏวิทยา (Entomology) สาขากีฏวิทยา เรียนอะไร ?? กีฏวิทยา(อังกฤษ:Entomology) เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ในกลุ่มของแมลงแมลงมีความสัมพันธ์มากมายหลายทางต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ...
by Minddii
"สาขาวิชาสื่อนฤมิตร" New media design (NMD) สาขาวิชาสื่อนฤมิตเรียนอะไร ?? สื่อใหม่, สื่อนฤมิต, นิวมีเดียหมายถึง การเข้าถึงเนื้อหาตามความต้องการ...
by Minddii
ชีววิทยา( Biology ) เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ? เรียนอะไร ?? ชีววิทยา(อังกฤษ:Biology) เป็นแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ(natural science) ที่ศึกษาเกี่ยวกับชีวิตและสิ่งมีชีวิตซึ่งรวมถึง โครงสร้าง การทำงาน...
by Minddii
สาขากายภาพบำบัด ( Physical Therapy หรือ Physiotherapy หรือย่อว่า PT ) เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ? กายภาพบำบัดคืออะไร กายภาพบำบัด จะกระทำโดยนักกายกายภาพบำบัด(Physical therapist หรือ Physiotherapist...
by Minddii
ทันตแพทยศาสตร์(Dentistry) เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ? เรียนเกี่ยวกับอะไร ? ทันตแพทยศาสตร์(อังกฤษ: dentistry) เป็นสาขาวิชาที่ประเมิน วินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรค ความผิดปกติ หรือภาวะในช่องปาก...
by Minddii
วิศวกรรมเหมืองแร่ ( Mining Engineering ) เรียนเกี่ยวกับอะไร ? วิศวกรรมเหมืองแร่(อังกฤษ: Mining Engineering) สาขาวิศวกรรมที่เก่าแก่เป็นประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมหลาย ๆ ด้านเพื่อค้นหา ขุดแยก...
by Minddii
" นิเทศศาสตร์ " (Communication Arts) เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนอะไร? นิเทศศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยหลักทฤษฎี องค์ประกอบ กระบวนการ บทบาทหน้าที่ วัตถุประสงค์ วิธีการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและอื่น ๆ...
by Minddii
ไมซ์ (mice) เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? สาขาไมซ์ (mice) คือ วิชาการจัดการประชุมนิทรรศการ หรืออาจเรียกว่าสาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์ที่ในแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป...
by Minddii
ธุรกิจการบิน เรียนอะไร เรียนที่ไหน จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะการประกอบการที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจ ได้แก่...
by Minddii
" แพทย์แผนไทยประยุกต์ " เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนอะไร? สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นวิชาชีพที่นำศาสตร์การแพทย์แผนไทยมาใช้ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยและประชาชน ด้วยเวชกรรมแผนไทย เป็นการตรวจวินิจฉัย บำบัด...
by Minddii
สาขาสถิติ เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? ปัจจุบันสถิติได้มีบทบาทที่สำคัญในการดำเนินการจัดทำข้อสรุปของข้อมูลเพื่อใช้ในการช่วย ตัดสินใจ แก้ปัญหา และวางแผน ตลอดจนการนำทางและควบคุมกิจกรรมในทุกๆ...
by Minddii
เตรียมเฮ! ม.กรุงเทพเดินหน้าเปิด 3 หลักสูตรใหม่ ลุยตลาดดิจิทัล เรียนกับตัวจริงระดับโลก! เป็นที่รู้ดีกันอยู่แล้วว่า เทคโนโลยีสำหรับคนสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การสื่อสารที่มีอิทธิพลอย่างมาก การเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์...
by Eduzones Pr News
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? เป็นสาขาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การบำบัดน้ำเสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศ...
by Minddii
คณะอัญมณี เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? สาขาอัญมญีและเครื่องประดับ จะศึกษาพื้นฐานทางวัสดุศาสตร์ เพื่อให้สามารถจำแนกประเภทแร่ พลอย เพชร และอัญมณีประเภทต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้...
by Minddii
โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์กรุงเทพ (พระราม 9) เชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานของตนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพร้อมเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ช่วงปิดเทอมซัมเมอร์ 26 มิถุนายน 14 กรกฎาคม 2560 หลักสูตร July Summer Camps...
by mr.sk@inter
วิทยาศาสตร์การอาหาร เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? เทคโนโลยีอาหาร หรือวิทยาศาสตร์การอาหาร คือ ศาสตร์ที่นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและกายภาพ (ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์) และวิศวกรรมศาสตร์...
by Minddii
เทคโนโลยีการศึกษาแพทย์ เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานกันระหว่างวิชาพื้นฐานการแพทย์กับวิชาทางด้านศิลปะคอมพิวเตอร์ รวมถึงนิเทศศาสตร์ด้วย...
by Minddii
วิศวกรรมยานยนต์ เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering)...
by Minddii
คณบดีว.นานาชาติสวนสุนันทาท้าพิสูจน์ เรียนเข้ม ฝึกจริง ทำจริง ได้งานจริง100% ถาม: ทำไมต้องเรียนอินเตอร์...? ตอบ: เป็นหลักสูตรสำหรับลูกคนรวย พวกไฮโซ ค่าเทอมแพง มีเงินจ่ายก็จบ อยากตามก้นฝรั่ง...@@#%&&*!!**+-x??...ฯลฯ...
by tui sakrapee
Page 1 of 58 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last