นักเรียน แนะนำหลักสูตร (Thai/Inter)
วิทยาศาสตร์การอาหาร เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? เทคโนโลยีอาหาร หรือวิทยาศาสตร์การอาหาร คือ ศาสตร์ที่นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและกายภาพ (ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์) และวิศวกรรมศาสตร์...
by Minddii
เทคโนโลยีการศึกษาแพทย์ เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานกันระหว่างวิชาพื้นฐานการแพทย์กับวิชาทางด้านศิลปะคอมพิวเตอร์ รวมถึงนิเทศศาสตร์ด้วย...
by Minddii
วิศวกรรมยานยนต์ เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering)...
by Minddii
คณบดีว.นานาชาติสวนสุนันทาท้าพิสูจน์ เรียนเข้ม ฝึกจริง ทำจริง ได้งานจริง100% ถาม: ทำไมต้องเรียนอินเตอร์...? ตอบ: เป็นหลักสูตรสำหรับลูกคนรวย พวกไฮโซ ค่าเทอมแพง มีเงินจ่ายก็จบ อยากตามก้นฝรั่ง...@@#%&&*!!**+-x??...ฯลฯ...
by tui sakrapee
วิทยาศาสตร์ฯ มธ. แท็คทีมกว่า30สถาบันชั้นนำทั่วโลก พร้อมผลิตบัณฑิตตอบความต้องการโลก-ธุรกิจยุคใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)...
by tui sakrapee
พีไอเอ็มเปิดหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์ฯชี้ดีมานด์หุ่นยนต์ปี 61 สูงกว่า 2 ล้านตัว ทั่วโลก พีไอเอ็ม ผนึก บ.หุ่นยนต์ยักษ์ใหญ่ทั่วโลก เปิดหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ เร่งป้อนบุคลากรรับไทยแลนด์ 4.0 พร้อมชี้ดีมานด์หุ่นยนต์ปี 61...
by tui sakrapee
ธรณีวิทยา เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? (Geology) มาจากภาษากรีกว่า Geos ซึ่งแปลว่าโลก และ Logi หรือ Logus ซึ่งหมายถึงวิทยาศาสตร์ ดังนั้น ธรณีวิทยาจึงหมายถึง วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกพิภพ...
by Minddii
พีไอเอ็ม เปิดหลักสูตร วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ รับไทยแลนด์ 4.0 กรุงเทพฯ21 มีนาคม2560ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (คนกลาง) และนายพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล...
by Eduzones Pr News
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) คือ ศาสตร์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ การทำงานภายในคอมพิวเตอร์...
by Minddii
ทัศนมาตรศาสตร์ เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? ทัศนมาตรศาสตร์ ถือเป็นสาขาทางด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขซึ่งหลักๆ จะเรียนเกี่ยวกับการตรวจและวัดสายตา เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสายตา และสุขภาพตา...
by Minddii
โลจิสติกส์ เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? คำนิยามที่ใช้นิยามการจัดการโลจิสติกส์ในระดับสากลนั้นจะเป็นคำนิยามจาก The Council of Logistics Management (CLM)...
by Minddii
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? เป็นการศึกษาที่เน้นให้มีความรูทัศนคติ ทักษะของ วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม...
by Minddii
DPU เปิดตัวหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล DigiC พร้อมรายวิชาสุดฮอตอย่างเฟซบุ๊กศึกษา และ การสื่อสารไลน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดตัวหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (DigiC) ในปีการศึกษา 2560 นี้...
by tui sakrapee
บริหารธุรกิจ/ พาณิชยศาสตร์การบัญชี เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? "การบริหารธุรกิจ" หมายถึง กระบวนการทำงานหรือการทำกิจกรรมใดในทางธุรกิจ...
by Minddii
สัตวแพทย์ศาสตร์ เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? คณะนี้ศึกษาความรู้ความสามารถ และทักษะในการดูแลสุขภาพสัตว์ การบำบัดรักษาป้องกัน และการวินิจฉัยโรคสัตว์ สามารถวิเคราะห์ ชันสูตร วินิจฉัย...
by Minddii
วิศวกรรมอุตสาหการ เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? วิศวกรรมอุตสาหการ คือ สาขาหนึ่งซึ่งได้เจริญเติบโตขึ้นมาและแยกตัวออกจากวิศวกรรมเครื่องกล มีผู้ให้คำนิยามเกี่ยวกับวิศวกรรมอุตสาหการว่า คือ...
by Minddii
นิติศาสตร์เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? คณะนิติศาสตร์จะศึกษาเรื่องกฎหมาย หรือวิชาที่มีกฎหมายเป็นวัตถุของการศึกษา...
by Minddii
สาธารณสุขศาสตร์ เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? คณะนี้เรียนเกี่ยวกับ การบริการด้านสาธารณสุข โดยศึกษาทางด้านการป้องกันโรค การควบคุมโรค และการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป...
by Minddii
รู้จักคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ ม.กรุงเทพ พร้อมก้าวสู่สากล หลังจากที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เปิดวิสัยทัศน์ก้าวสำคัญในการมุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตรองรับความต้องการตลาดงานและระบบเศรษฐกิจใหม่ ValueBased Economy...
by tui sakrapee
สหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์ เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร ? คณะสหเวชศาสตร์ หรือเทคนิคการแพทย์ จะมุ่งเน้นในเรื่องของ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งจะมีแบ่งออกไปอีกหลายสาขามากมาย เช่น สาขาเทคนิคการแพทย์...
by Minddii
เศรษฐศาสตร์ เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? เศรษฐศาสตร์คือวิชาที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดสวัสดิการสูงสุดแก่สังคม โดยภาพรวม...
by Minddii
รัฐศาสตร์ เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? คณะรัฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เรียนเกี่ยวกับรัฐและสังคม การเมืองการปกครอง เรียนรู้เรื่องแนวคิดและกระบวนการทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และสังคม...
by Minddii
วิทยาศาสตร์การกีฬา เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพร่างกายและจิตใจของนักกีฬาให้สามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ...
by Minddii
วิศวกรรมโยธา เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? วิศวกรรมโยธาเป็นศาสตร์ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิม และการสร้างและใช้สิ่งก่อสร้าง...
by Minddii
คณะสถาปัตย์ เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? หลายคนอาจเข้าใจว่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องวาดภาพ สิ่งสวยงามเท่านั้น จริงๆแล้วคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นั้น...
by Minddii
คณะเภสัชศาสตร์ เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? ศึกษาเกี่ยวกับการปรุงผสม ผลิต และจ่ายยา รวมถึงการเลือกสรรจัดหายาสำเร็จรูป เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการ...
by Minddii
DPU เปิดตัวหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล DigiC เน้นผลิตบัณฑิตรองรับ Thailand 4.0 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดตัวหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (DigiC) ในปีการศึกษา 2560 นี้ เมื่อวันที่ 22...
by tui sakrapee
คณะศึกษาศาสตร์/คุรุศาสตร์ เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้หรือทักษะต่างๆให้แก่ผู้อื่น...
by Minddii
วิศวกรรมเคมี เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? วิศวกรรมเคมี เรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพ และสมบัติเคมีของวัตถุดิบ ตลอดจนกระบวนการผลิตต่างๆ...
by Minddii
วิทยาลัยดุสิตธานีผลักดันหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ จับมือโรงเรียนการโรงแรมโลซาน มุ่งพัฒนาการศึกษาด้านการโรงแรมสู่การเป็นต้นแบบในภูมิภาคเอเชีย กรุงเทพฯ --...
by Eduzones Pr News
Page 1 of 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last