ครู-อาจารย์ ข่าวการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ฯสวนสุนันทาสานต่อความร่วมมือทางวิชาการกับม.นอร์มอลยูนนาน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นำทีมงานผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
by tui sakrapee
สำนักวิทยบริการฯ สวนสุนันทาติวเข้มวินัยการทำงานไม่ทุจริต วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ...
by tui sakrapee
สภาคณาจารย์ฯ สวนสุนันทา ถกเข้มประเด็นแผนยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ...
by tui sakrapee
คณบดีโลจิสติกส์ฯสวนสุนันทาลงพื้นที่เสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และดร.จักรพันธ คงธนะ...
by tui sakrapee
สวนสุนันทา-ม.นอร์มอลยูนนานสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ 22 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ...
by tui sakrapee
ทีมวิจัยสวนสุนันทาร่วมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯลงพื้นที่ช่วยชุมชน วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์...
by tui sakrapee
จากการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน ก.ค.ศ....
by Eduzones Pr News
ภาควิชาฟิสิกส์ ร่วมกับสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาท้องถิ่น โดยจัดอบรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)...
by Eduzones Pr News
วิทย์ฯกีฬา ม.ศิลปากรเปิดบ้านรับนศ.ม.บูรพามาศึกษา-ดูงาน สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย ที่ปรึกษาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์...
by tui sakrapee
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่5/2561 เมื่อวันที่ 16พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน ก.ค.ศ....
by Eduzones Pr News
ผมร่วงจากพันธุกรรมรักษาได้ด้วยแสงเลเซอร์ความเข้มข้นต่ำ ความสำเร็จจากแพทย์จุฬาฯ ชนะเลิศงานวิจัยระดับโลก รศ.(พิเศษ) ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลที่ 1...
by tui sakrapee
โลจิสติกส์ สวนสุนันทาเตรียมพร้อมรับตรวจประเมินคุณภาพ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลานเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กล่าวเปิดโครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง...
by tui sakrapee
อธิการบดีมทร.ธัญบุรี ยันยอดนักศึกษาสมัครเรียนไม่ลด รับเด็กรีไทร์กลับเข้าระบบมีการคัดเลือกอย่างเข้มข้น รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า...
by tui sakrapee
คณะมนุษย์ฯสวนสุนันทาติวเข้มระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาสาขาสู่เอตทัคคะ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ...
by tui sakrapee
จุฬาฯ เปิดตัวโครงการ "จุฬาฯอารี" บูรณาการศาสตร์ทุกสาขารองรับสังคมสูงวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดแถลงข่าวโครงการ โครงการจุฬาฯอารี โครงการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ระดมคณาจารย์ในศาสตร์สาขาต่างๆ...
by tui sakrapee
เทคโนฯอุตฯสวนสุนันทายื่นจดสิทธิบัตรผลงานนักศึกษา-อาจารย์กว่า130ชิ้น วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานำนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม...
by tui sakrapee
ว.นานาชาติ "สวนสุนันทา" ติวเข้มกลยุทธ์พัฒนาบุคลากร วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Conference :...
by tui sakrapee
คำสั่ง สพฐ. เรื่องการยกเลิกตัวชี้วัดสาระที่ 2,3 กลุ่มสารระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
by Eduzones Pr News
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงแก้ไขปัญหาหนี้สินครูตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)...
by Eduzones Pr News
มื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา (กกส.) ครั้งที่ 2/2561...
by Eduzones Pr News
สวนสุนันทาเข้มเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
ชู ห้องเรียนสีเขียว พลิกสถานการณ์สร้างโอกาส เปลี่ยนการสอนครู ใช้กิจกรรมเสริมวุฒิภาวะนักเรียน โดยสร้างเงื่อนไขให้เด็กตัดสินใจ ผศ.ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา นายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษเรื่อง...
by Eduzones Pr News
กระทรวงพลังงานประกาศแล้ว สวนสุนันทา คว้ารางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น . รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัล อาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น...
by tui sakrapee
"มิ่งขวัญ" แนะการนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติงานจริง..ปูทางพัฒนาสวนสุนันทาอย่างยั่งยืน 7 พ.ค. 2561 : 13.00 น. นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ วิสัยทัศน์กับการปฏิบัติงานจริง ภาค 3 ณ...
by tui sakrapee
STC ส่งเครื่องบำบัดน้ำเสียโอโซน คว้ารางวัลเหรียญเงินจากสวิสเซอร์แลนด์ ปัญหาน้ำเสียที่ไม่ได้รับการบำบัดก่อนออกจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นปัญหาใหญ่สำหรับประเทศไทย...
by tui sakrapee
โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนานักเรียนรายบุคคล ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาศึกษาพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล...
by tui sakrapee
ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 มีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 แห่ง 35 หลักสูตร...
by Eduzones Pr News
นวัตกรรมเครื่องสำอางจากเซลล์ต้นกำเนิดบัวหลวงนำทีมกวาด 9 รางวัลใหญ่ระดับโลก นักวิจัย มทร.ธัญบุรีกวาด 9 รางวัลใหญ่เวทีประกวดผลงานวิจัยระดับโลก ที่ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส...
by tui sakrapee
Page 1 of 312 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last