ครู-อาจารย์ ทุนวิจัย (Thai/Inter)
สพฐ.เปิดให้ 60ทุน ครูดนตรีเรียนต่อปริญญาโท สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้ทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปี 2561 ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล...
by tui sakrapee
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนเปิดให้ทุนข้าราชการไปเรียนต่อประเทศจีน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนเปิดรับสมัครข้าราชการทุนรุ่นที่ ๑๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระยะเวลาเปิดรับสมัคร :วันนี้ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑...
by tui sakrapee
มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาเปิดให้ 88 ทุน มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศ การให้ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมอบให้ระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2561 การมอบทุนการศึกษา...
by tui sakrapee
ฟุลไบรท์ให้ทุนครูไทยไปดูงานที่สหรัฐอเมริิกา มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครชิงทุน 2019 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดให้จำนวน 4 ทุน...
by tui sakrapee
215 ทุนรัฐบาลไทยให้ข้าราชการเรียนต่อ-ดูงาน รัฐบาลไทย โดยสำนักงานก.พ.จัดสอบคัดเลือกข้าราชการในระดับต่าง ๆ เพื่อรับทุนไปอบรมและศึกษาต่อประจำปี 2561 โดนยเปิดให้ทุนการศึกษาในหลายประเภท ทุนสำหรับข้าราชการ ประเภทบริหาร...
by tui sakrapee
30 ทุน Talent Network รัฐบาลไทยให้พัฒนาศักยภาพ สำนักงานก.พ.จัดคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561โดยเป็นทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง หรือ Talent Network...
by tui sakrapee
รัฐบาลไทยเปิดให้ 75ทุนไปฝึกอบรมในประเทศ-ต่างประเทศ สำนักงานก.พ.เปิดรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยเปิดรับใน 4 โครงการทุน จำนวนทั้งสิ้น 75...
by tui sakrapee
ให้ทุนครูร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ ประเทศออสเตรเลีย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติโครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Partnerships Project 2018 โดยให้ดำเนินการรับสมัคร...
by tui sakrapee
ทุนพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นให้ครูมัธยม เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นให้แก่ครูผู้สอนในระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์...
by tui sakrapee
เปิดรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับทุน คปก. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)โครงการภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศเปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับทุน คปก. รุ่นที่ 21...
by tui sakrapee
รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นไทย-เกาหลี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี...
by tui sakrapee
กทม.ให้ 21 ทุน ครู-บุคลากรเรียนต่อป.โท-เอก สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุนที่รับสมัคร จำนวน 21 ทุน...
by tui sakrapee
อบรมฟรี!ศูนย์ซีมีโอ ประเทศฟิลิปปินส์สร้างศักยภาพ-แรงบันดาลใจให้ครู อบรมฟรี เปิดโอกาสสำหรับครู/อาจารย์ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ของศูนย์ซีมีโออินโนเทค ประเทศฟิลิปปินส์ Prin Emศูนย์ซีมีโออินโนเทค...
by tui sakrapee
ทุนครูไทย!!รัฐบาลญี่ปุ่นให้ครูประจำการไปฝึกอบรม กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น (MEXT) ได้ประกาศมอบทุนฝึกอบรมสำหรับครูประจำการ (Teacher Training Students) ประจำปี 2561...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ2562 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติข้อที่ 1...
by tui sakrapee
ให้ทุนอาจารย์มหาวิทยาลัยไทยไปสหรัฐอเมริกา เปิดให้ทุนสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือผู้ที่ดำเนินการสอนและ/หรือมีส่วนร่วมในการวางหลักสูตรการสอนในวิชาที่เกี่ยวข้อง ในโครงการ Study of the U.S.Intutes ประจำปี2561...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนพัฒนาอาจารย์-บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาชายแดนภาคใต้ ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับปริญญาเอก ประจำปี พ.ศ. 2561...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนเรียนปริญญาโทที่ญี่ปุ่นแก่บุคลากรรัฐที่ทำงานด้านภาษี องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (สำนักงานประเทศไทย)ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนครู-นักเรียนร่วมโครงการแลกเปลี่ยนสพฐ.-รัฐวิสคอนซิน สหรัฐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการคัดสรรครู จำนวน 6-7 คนและนักเรียน จำนวน 30 -35 คน...
by tui sakrapee
ขยายเวลาให้ทุนครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น-ม.ปลาย ครูมัธยม ที่ต้องการทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังมีโอกาส...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS)ประจำปี 2561...
by tui sakrapee
สกอ.เปิดให้ทุนนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปเสริมความแกร่งภาคเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอทุนโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561 กำหนดการ รอบที่ 1 ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน...
by tui sakrapee
ให้ทุนครูมัธยม-อาจารย์-นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูมัธยม อาจารย์ และนักวิจัย ที่ต้องการทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังมีโอกาส โดยมี 2 โครงการเปิดรับคือ ทุนแก่อาจารย์...
by tui sakrapee
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ-บุคลากรภาครัฐ รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ณ...
by tui sakrapee
TIJ จับมือฮาร์วาร์ดให้ทุนเรียน2หลักสูตรนิติธรรมแห่งแรกในเอเชีย TIJ จับมือมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เปิด 2 หลักสูตรนิติธรรมแห่งแรกในเอเชีย มุ่งยกระดับนักวิชาการและเสริมสร้างผู้นำรุ่นใหม่ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนครูดูงานโครงการครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น โครงการครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์นสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)CERN Programme for Physics High School Teacherเปิดให้ทุนดูงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น-ม.ปลาย...
by tui sakrapee
ให้ทุนอาจารย์-นักวิจัยทำวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร ประเทศไทย เปิดให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 ประจำปีพ.ศ. 2560 แก่อาจารย์...
by tui sakrapee
เปิดให้โรงเรียนขอรับทุนผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่นโครงการ NIHONGO Partners เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 6 โดยมีรายละเอียดด้านล่าง...
by tui sakrapee
ทุนให้นักวิจัยนำผลงานมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2561 ภายใต้ทุน Newton Fund...
by tui sakrapee
Page 1 of 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last